هماورد ناتو و شانگهای و ره آورد آن برای افغانستان
43 بازدید
محل نشر: روزنامه شاخص شماره های 33،34 و..
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی