مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سیدآصف
نام خانوادگی:حسینی
آدرس وب سایت:http://wataniar.blogfa.com/
نخصص ها:فقه و اصول ، حقوق ، علوم سیاسی

زندگی نامه

سیدآصف حسینی هستم.فوق لیسانس روابط بین الملل می خوانم.البته لیسانس حقوق دارم.به سایت ها و روزنامه ی مختلف مطلب می نویسم. فقه واصول،حقوق و روابط بین الملل رشته های تخصصی من هستند. ولی جامعه شناسی، دین شناسی، ادبیات فارسی، تاریخ و سیاست حوزه های مطالعاتی مراتشکیل می دهند.